DJ – DAINIBUNGAKUBU

DAINIBUNGAKUBU
2018.01.25 20:00-24:00
at Enjoy House

DJ
Arai Lazer
Yoshitaka Shimotsu
Kanato Yoshida